Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Sự kiện

Trao học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện Học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa, Nhà trường đã xét và cấp học bổng cho 131 sinh viên các khóa bao gồm: Khóa 03 Đại học (ĐH), Khóa 04 ĐH, Khóa 05 ĐH, Khóa 06 ĐH, Khóa 05 Liên thông Đại học (LTĐH), Khóa 06 LTĐH, Khóa 18 Cao đẳng hệ chính qui (CĐ), Khóa 19 CĐ.

Tổng số tiền cấp học bổng khuyến khích học tập lần này là 684.745.000 đồng.

Khóa

Số SV được nhận học bổng

Số tiền (đ)

03 ĐH

43

238.650.000

04 ĐH

26

144.300.000

05 ĐH

18

99.900.000

06 ĐH

26

127.280.000

05 LTĐH

06

25.160.000

06 LTĐH

06

26.640.000

18 CĐ

03

11.407.500

19 CĐ

03

11.407.500

Tổng

131

684.745.000


Ông Nguyễn  Chấp - Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên trao học bổng cho sinh viên

Quỳnh Anh.