Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 27/01/2018, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường.Tiến sĩ Bùi Phụ Anh - Báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
trình bày các Nghị quyết tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Bùi Phụ Anh - Báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trực tiếp giới thiệu và phân tích rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.Tiến sĩ Mai Bá Ấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày Chương trình hành động
triển khai thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị


Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ nhà trường. Thông qua Chương trình hành động, Đảng ủy yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động có chương trình hành động cụ thể phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của nhà trường trong thời gian tới./.
Võ Văn Thảo