Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 64/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở Quyết định số 64/QĐ-BGDĐT, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 93 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, thuyết minh các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho phép Phân hiệu triển khai hoạt động đào tạo trong năm 2018./.
                                                          Nguyễn Văn Vinh- Phòng QLĐT