Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy học phần thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 liên thông đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh