Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-TĐHTCKT ngày 14/9/2012