Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định

Quyết định về việc ban hành "Quy định tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán