Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tạp chí

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo cho 04 thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán