Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông báo

Thư mời viết bài hội thảo khao học "Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP"