Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản

Các văn bản Bộ GD & ĐT ban hành

1. Văn bản số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH: V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

2. Văn bản số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH: V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

 

3. Văn bản số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH: V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

 

4. Văn bản số 65/2007/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

5. Văn bản số 38/2013/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

 

6. Văn bản số 37/2012/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; …

 

7. Văn bản số 62 /2012/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

8. Văn bản số 04/2016/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 

9. Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

10. Công văn V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học