Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán

 
TT Họ và tên Chức danh

Ban Biên tập
1 TS. Mai Bá Ấn Tổng biên tập
2 NGƯT, TS. Bùi Phụ Anh Phó Tổng biên tập
3 TS. Phạm Sỹ Hùng Phó Tổng biên tập
4 NGƯT, TS. Lê Văn Khâm Biên tập viên
5 TS. Trần Tùng Lâm Biên tập viên
6  TS. Lê Xuân Lãm  Biên tập viên
7 NGƯT, ThS. Nguyễn Văn Vinh Biên tập viên
8 TS. Bùi Thị Yến Linh Biên tập viên
9 TS. Trương Duy Hoàng Biên tập viên
10 TS. Tống Thiện Phước Biên tập viên
11 TS. Trần Thị Bích Thủy Biên tập viên
12 TS. Đỗ Thành Đô Biên tập viên
13 ThS. Huỳnh Ngọc Nghiêm Biên tập viên

Ban Trị sự
1 TS. Lê Xuân Lãm Trưởng ban Trị sự
2 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nhân viên Trị sự
3 ThS. Đặng Thị Thanh Thúy Nhân viên Trị sự