Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính - Kế toán


TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Nguyễn Đăng Hồng GVC, Trưởng phòng Thạc sĩ
2 Ngô Duy Hân GVC, P. Trưởng phòng Thạc sĩ (NCS)
3 Nguyễn Thành Tâm Kế toán viên chính CN
4 Huỳnh Thị Anh Tùng Kế toán viên CN (CH)
5 Chế Thành Kiều Nhiệm Giảng viên Thạc sĩ
6 Nguyễn Thị Kế toán viên CN
7 Mai Thị Hoàng Thủ quỹ cơ quan CNCĐ (ĐH)