Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông báo

Lịch kiểm tra cuối khóa học bổ sung kiến thức Tiếng Anh năm 2017 cho sinh viên khóa 06 Đại học hệ chính quy

Thực hiện Quyết định số 502/QĐ-TĐHTCKT ngày 13/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán về việc công nhận và xử lý kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của sinh viên Khóa 06 đại học hệ chính quy, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã tổ chức khóa học bổ sung kiến thức Tiếng Anh cho những sinh viên có kết quả kiểm tra kiến thức Tiếng Anh đầu vào đạt dưới 40 điểm.

Để đánh giá kết quả học bổ sung kiến thức Tiếng Anh của những sinh viên tham gia khóa học này, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra cuối khóa học này như sau:

1. Thời gian kiểm tra: Sáng thứ 7, lúc 7 giờ 30 ngày 16/12/2017

2. Hình thức bài kiểm tra: Giống như bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào.

3. Danh sách sinh viên dự kiểm tra được thông báo tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí và xem danh sách tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để dự kiểm tra đúng thời gian, địa điểm mà Trung tâm đã bố trí.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC