Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định đào tạo

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Tài chính - Kế toán