Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Phòng Quản lý đào tạo

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 566
  • Email: phongqlydt@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định đào tạo

Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán