Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Phòng Quản lý đào tạo

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 566
  • Email: phongqlydt@tckt.edu.vn

Thông báo

Nội dung và kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học và khóa 5 liên thông đại học năm 2018

THÔNG BÁO

Phổ biến nội dung, kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học

 và khóa 5 liên thông đại học, năm 2018

 

          Thực hiện Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Để triển khai kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học và khóa 5 liên thông đại học, phòng Quản lý đào tạo bố trí thời gian và địa điểm để các Khoa phổ biến nội dung, kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên.

          - Thời gian: 15 giờ, ngày 19/01/2018

          - Địa điểm:

             + Ngành Tài chính - Ngân hàng: Phòng học 12A

             + Ngành Kế toán, Kiểm toán: Hội trường

             + Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế: Phòng học 13A 

          Để buổi phổ biến nội dung, kế hoạch đạt kết tốt đề nghị sinh viên đi đầy đủ, đúng giờ.


Phòng QLĐT