Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: C340405 (Cao đẳng)

Các chuyên ngành:
- Tin học Tài chính - Kế toán.
- Thương mại điện tử

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc với vị trí là chuyên viên bộ phận tin học, các phòng kinh tế, kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,… của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng; cử nhân thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội; làm nhân viên kế toán, phụ trách một hoặc một số phần hành công việc kế toán ở các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.