Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ngành đào tạo

Ngành kiểm toán

Mã ngành: 7340201.

Chuyên ngành: Kiểm toán.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kiểm toán có thể làm việc tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, các bộ phận làm chức năng kiểm soát nội bộ ngành và nội bộ địa phương, các đơn vị có chức năng kiểm tra tài chính, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, văn phòng tư vấn kế toán - kiểm toán, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội…; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc hành nghề độc lập như một chuyên gia về kiểm toán.