Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán

1. Báo cáo theo Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH 


2. Báo cáo theo công văn số 2919/BGDĐT-CDĐH


 

Xem chi tiết khảo sát tại đây