Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản – tài liệu

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán số 18 - 04/2020

STT

Họ và tên TG

Tên bài

1

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Võ Thị Trương Tâm

Vận dụng ma trận SWOT trong việc hoạch định chiến lược Trường Đại học Tài chính - Kế toán

2

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giá chứng quyền có bảo đảm và một số khuyến nghị cho nhà đầu tư khi mua chứng quyền có bảo đảm

3

Hồ Hữu Tiến

Lê Thị Phương Uyên

Kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán hóa của một số quốc gia - Khuyến nghị đối với Chính phủ Việt Nam

4

Đoàn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

5

Nguyễn Hoàng Nguyên

Đỗ Cao Thị Ngạn Triều

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp sản xuất và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

6

Lê Hoàng Như Nguyện

Nguyễn Thị Thu Trinh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

7

Võ Thị Bích Hà

Nguyễn Thị Minh Thi

Công nghệ và kế toán - Mối quan hệ trong kỷ nguyên mới

8

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Thủy Hưởng

Công tác kế toán tài sản tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Thực trạng và giải pháp

9

Nguyễn Thị Như Mai

Võ Thị Trương Tâm

Ảnh hưởng của chiến lược Marketing quan hệ đến sự hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng

10

Mai Thị Thanh Thúy

Đỗ Tâm Vinh

Nghiên cứu ảnh hưởng của các đánh giá trực tuyến đến doanh số bán hàng

11

Phạm Thị Dung

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm đến Hội An

12

Đặng Lê Hoài

Nguyễn Thị Thu Hằng

Xây dựng mô hình dữ liệu 3D trên Oracle để so sánh thời gian truy vấn giữa hai mô hình cơ sở dữ liệu

13

Đặng Thị Kiêm Hồng

Định giá quyền chọn bằng mô phỏng Monte Carlo

14

Hà Chí Công

Hạng của ma trận lũy đẳng trên nửa vành chia giản ước yếu

15

Trần Thị Yến Ly

Định lý giá trị trung bình Lagrange và phương trình hàm liên quan

16

Bùi Thị Thu Vân

So sánh diễn ngôn thỏa ước lao động tập thể trong tiếng Anh và tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế