Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ba công khai

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2017

1. Báo cáo Tự đánh giá
2. Phụ lục
3. Danh mục minh chứng