Liên hệ

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Emai: info@tckt.edu.vn