Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Đảng bộ

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sáng ngày 06/8/2016, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động. Về dự và báo cáo Nghị quyết có đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Về phía Đảng bộ nhà trường có NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã truyền đạt các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX;… trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước và của tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm tới (2016-2020).


Cũng tại Hội nghị, NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XV.


Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị, từ đó mỗi đảng viên, công chức, viên chức, lao động nắm vững, hiểu rõ, vận dụng, triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả ở Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống./.

 Võ Văn Thảo.